MÔJ KOŠÍK 0,00 € 0
NOVINKY
Léto na dosah

Příroda je v plném rozpuku, slunce už ukazuje svoji sílu.

viac »
Co udělat s nadbytečnými kilogramy ?

Také jste po vánočních svátcích trochu přibrali na váze? K úspěšnému hubnutí Vám mohou pomoci i některé potravní doplňky.

viac »
zobrazit všechny novinky >

Obchodné podmienky

Doprava a platba dolů

 • I.Základné ustanovenia
 • II.Predmet kúpnej zmluvy
 • III.Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • IV.Cena tovaru a platobné podmienky
 • V.Spôsob dodania a dodacie podmienky
 • VI.Práva z chybného plnenia
 • VII.Odstúpenie od zmluvy
 • VIII.Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
 • IX.Ochrana osobných údajov
 • X.Záverečné ustanovenia

 

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Dvouletá s.r.o., so sídlom Palackého 972/23, PSČ 76901 Holešov, IČ: 29254477, DIČ CZ29254477, zapísanej v obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 68371, číslo bankového účtu: IBAN SK6909000000005121338510, kontaktné údaje: tel. 00420773588677, e-mail infosklekaren@gmail.sk (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „NOZ“), v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.sklekaren.sk.

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym rádom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení (ďalej len „NOZ“) a zákonom o liečivách č. 378/2007 Zb. v znení neskorších predpisov.

1.5 Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje obchodné podmienky. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia znením obchodných podmienok platným a účinným ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve vyslovene dohodnuté niečo iné. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

II. Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.2 Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej len „poštovné“). Informácie o poštovnom uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3 Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webových stránkach internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije. Obrázky produktov obsiahnuté v internetovej prezentácii sú len ilustratívne, vzhľadom k neustálym zmenám obalov zo strany výrobcov nie je predávajúci schopný garantovať rovnaký vzhľad obalov objednaných produktov v okamžiku predaja.

2.4 V prípade liečiv môžu byť predmetom zásielkového výdaja len liečivé prípravky registrované podľa § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o liečivách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liečivách“), ktorých výdaj podľa rozhodnutí o registrácii nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím všetkých prípravkov je kupujúci povinný pozorne si prečítať príbalový leták, pretože predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie liečivého prípravku alebo doplnku stravy. Nesprávne použitie je také, ktoré je v rozpore s informáciami v príbalovom letáku, alebo odporúčaním lekára či lekárnika.

2.5 Predávajúci ako prevádzkovateľ tohoto internetového obchodu poskytuje telefonickú linku uvedenú v kontaktných informáciách e-shopu, obsluhovanú farmaceutom počas vymedzenej prevádzkovej doby, ktorá je určená predovšetkým ako informačná služba pre dotazy kupujúcich ohľadne ponúkaného tovaru, objednávok tovaru vrátane riešenia reklamácií a rovnako slúži na zhromažďovanie a podávanie informácií o podozrení na nežiadúce účinky či na závady v akosti liečivých prípravkov podľa § 85 odst. 2 písm. d) zákona o liečivách.

 

III. Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár umiestnený na webových stránkach predávajúceho www.sklekaren.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúce zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť/Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci hneď po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke.

3.2 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie apod.) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.3 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená v okamžiku odoslania „Potvrdenia objednávky“ predávajúcim (stav „Objednávka sa spracováva“), na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.4 Predávajúci je v závislosti na charaktere predmetu objednávky (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, či písomne.

 

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Kupujúci dostane tovar uvedený v ponuke internetového obchodu predávajúceho za cenu platnú v okamžiku objednania. Podľa nižšie uvedených podmienok môže byť cena tovaru navýšená o náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (poštovné), ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu spoločne s kúpnou cenou tovaru. Ak nie je vyslovene uvedené inak, ďalej sa rozumejú kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2 V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je momentálne na sklade, potvrdí predávajúci kupujúcemu telefonicky či emailom cenu tovaru a termín dodania.

4.3 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru (poštovné) podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na prevádzke predávajúceho, na adresách uvedených nižšie pri osobnom odbere tovaru;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • prevodom na účet 5121338510/0900

4.4 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.4), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

4.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Špeciálna akcia platí len do vypredania zásob, ak nie je pri popise tovaru uvedené inak. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6 Faktúra vystavená predávajúcim na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim po uhradení ceny tovaru je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je v zásade možné až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Vlastnícke právo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku úplného uhradenia ceny tovaru. Pri bezhotovostnej úhrade je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený až pripísaním celej čiastky na účet predávajúceho.

 

V. Spôsob dodania a dodacie podmienky

5.1 Objednaný tovar je zasielaný zásielkovou službou podľa aktuálnej ponuky poskytovateľov zásielkových služieb (prepravcov). Rovnako tak spôsob platby za objednaný tovar je možné zvoliť na základe momentálnej ponuky predávajúceho.

Jednotlivé spôsoby dodania tovaru a platby za takýto tovar zvolí kupujúci pri samotnej realizácii objednávky výberom z ponúkaných možností pri on-line nákupe.

5.2 Tovar označený „len osobný odber“ je možné prevziať len osobne na prevádzke predávajúceho. Tento tovar nie je možné zaslať zásielkovou službou.

5.3 Ak je predmetom objednávky tovar, ktorý vyžaduje zvláštny režim pri manipulácii alebo uchovávaní (napr. uchovávanie v chlade), je možný len osobný odber na prevádzke predávajúceho. Tento tovar nie je možné zaslať zásielkovou službou.

5.4 V prípade, že je spôsob dopravy dohovorený na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.5 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.6 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené na objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.7 Informácie o výške nákladov spojených s balením a dodaním tovaru (poštovné) platí len pre doručovanie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri doručovaní do zahraničia budú dodacie podmienky (dopravné, balné) zjednané individuálne dohodou medzi zmluvnými stranami.

5.8 Expedície tovaru, ktorý je na sklade, na dobierku či na osobný odber, budú realizované do 48 hodín od prijatia objednávky. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu alebo sviatok zasielame nasledujúci pracovný deň. Ak nie je tovar na sklade, objednávku odosielame v deň doručenia dodávateľom. Objednávky sú expedované v poradí, v ktorom prišli.

5.9 Zásielky budú doručované prepravnou spoločnosťou podľa jej interných prepravných podmienok, spravidla do 24 hodín od prevzatia zásielky tak, aby bolo zaistené jej dodanie kupujúcemu v lehote troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky; ak nie je možné daný termín dodržať, bude o tom kupujúci v tomto termíne informovaný.

5.10 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky, ak svedčí porušenie obalov o neoprávnenom vniknutí do zásielky. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné ihneď oznámiť telefonicky na linku predávajúceho (v uvedenú pracovnú dobu lekárne, ktorá zaisťuje zásielkový výdaj) alebo emailom na adresu info@sklekaren.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a ten do 24 hodín zaslať emailom predávajúcemu. Pokiaľ je prevzatie zásielky potvrdené podpisom kupujúceho v dokladoch dopravcu, na prípadné neskoršie reklamácie z dôvodu neúplnosti alebo porušenia obalu zásielky nie je možné brať ohľad.

 

VI. Práva z chybného plnenia

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.)

6.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával, s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

6.3 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.4 Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.5 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare počas doby dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, do ktorej je tovar možné použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

6.6 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, keď predávajúci prijíma od kupujúceho reklamovaný tovar. K reklamácii je nutné predložiť doklad (popr. kópiu dokladu) o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Ak teda zistí kupujúci vady tovaru, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu písomne (dopis – nie na dobierku!, email: info@sklekaren.sk), telefonicky alebo aj osobne, a to bez zbytočného odkladu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je vydané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnení zamietnutia reklamácie.

6.7 Pri oprávnenej reklamácii ma kupujúci nárok na úhradu nákladov spojených s reklamáciou v nutnej výške. Pri reklamácii neoprávnenej ma na to isté nárok predávajúci.

 

VII. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

7.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len kupujúci), je v súlade s § 1829 a nasl. NOZ oprávnený od zmluvy odstúpiť i bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote 14 dní. Lehota podľa vety prvej beží odo dňa uzatvorenia zmluvy a ak ide o:

 • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Lehota, podľa tohoto odstavca, sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu prevádzky či sídla predávajúceho alebo elektronicky na adresu info@sklekaren.sk.

7.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci odošle najneskôr do 14-tich dní e-mail na adresu  info@sklekaren.sk s textom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požaduje spotrebiteľ vrátenie peňazí na účet, uvedie číslo bankového spojenia)“ a ďalej uvedie dátum, meno, priezvisko, a adresu kupujúceho.

7.3 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší a kupujúci je povinný zaslať (nie na dobierku!) alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia, všetok tovar, ktorý od predávajúceho dostal. Kupujúci hradí náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou poštovou cestou. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci je rovnako oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak si kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky do okamžiku, kedy mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že z dôvodov uvedených v § 1837 NOZ nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nie je tak, mimo iné, možné odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru (a) upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, (b) tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, tak ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, (c) tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť.

7.5 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné k tomu, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ teda bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.6 V prípade prijatia odstúpenia od zmluvy predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohovorí/ potvrdí si s kupujúcim ďalší postup.

7.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 NOZ, darovacia zmluva stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiaci poskytnutý darček, inak sa bude jednať na strane kupujúceho o bezdôvodné obohatenie.

 

VIII. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť najmä v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a navrhnúť mu ďalší postup (nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky apod.).

8.2 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je  predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, ak už bola uhradená, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, ak sa nedohodnú v konkrétnom prípade inak.

 

IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, IČ, DIČ, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty (ďalej spoločne ako „osobné údaje“).

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov, a to až do doby, keď písomne doručí predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním. Okrem osôb doručujúcich tovar a okrem prípadnej zákonnej povinnosti poskytnutia osobných údajov, nebudú osobné údaje kupujúceho bez jeho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám.

9.4 Osobné údaje kupujúceho budú spracovávané po dobu neurčitú, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

9.5 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a správne a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene poskytnutých údajov.

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@sklekaren.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.3 Predávajúci je v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný Etickým kódexom českej lekárnickej komory.

10.4 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.6 Tieto odchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.8.2016.

 

nahoru horeDoprava a platba

 1. GLS zásielková služba - Dobierka
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 6,40 €
 2. Zásielkovňa - Dobierka
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 6,40 €
 3. GLS - Výdajné miesto - Dobierka
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 6,40 €
 4. GLS zásielková služba - Platba vopred prevodom
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 3,20 €
 5. Zásielkovňa - Platba vopred prevodom
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 3,20 €
 6. GLS - Výdajné miesto - Platba vopred prevodom
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 3,20 €
 7. GLS zásielková služba - Platba online kartou
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 3,20 €
 8. Zásielkovňa - Platba online kartou
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 3,20 €
 9. GLS - Výdajné miesto - Platba online kartou
  • Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednávke nad 80,00 € a do hmotnosti 5 kg
  • Cena poštovného a balného je 3,20 €

nahoru hore

Produkt:


Pokračovať v nákupe

Prejsť do košíka